Det kan søkes fritak fra vurdering med karakter i flere fag ut fra gitte retningslinjer. Dette gjelder elever med individuell opplæringsplan og minoritetsspråklige elever.

Fritak for vurdering med karakter for elever med individuell opplæringsplan

Skjema: Søknad om fritak for vurdering med karakter for elever med individuell opplæringsplan.

Grunnlag for å søke fritak er knyttet til forskrift til opplæringsloven § 3-20:

"Når ein elev i grunnskolen får opplæring etter individuell opplæringsplan, avgjer foreldra om eleven skal ha vurdering med eller utan karakter. I fag der det både gis skriftlege og munnlege karakterar kan foreldra også velje om eleven skal ha berre skriftlege eller munnlege karakterar i faget. Dei som vel karakter i norsk skriftleg kan velje karakter i den eine eller andre målforma. Valretten gjeld berre i fag som er omfatta av enkeltvedtaket om spesialundervisning."

Dette betyr at elever som har opplæring etter individuell opplæringsplan (IOP) kan velge å få vurdering uten karakter i de fagene som fremgår i enkeltvedtaket etter § 5.1. Eleven skal følge undervisning og ha halvårs- og underveisvurdering uten karakter på grunnlag av de individuelle målene i opplæringsplanen der planen avviker fra læreplanen i det aktuelle faget.

Fritak for vurdering med karakter for minoritetsspråklige elever.

Skjema: Søknad om fritak for vurdering med karakter for minoritetsspråklige elever.

Grunnlag for å søke fritak er knyttet til forskrift til opplæringsloven § 3-21: 

"Minoritetspråklege elevar i grunnskolen som begynner opplæringa i Noreg siste halvdel av eit opplæringsår, er fritekne frå vurdering med karakter i fag dette opplæringsåret, dersom foreldra ber om dette. Dette gjeld både halvårsvurdering med karakter og standpunktvurdering." "Elevar i grunnskolen som har eit enkeltvedtak om særskild språkopplæring etter opplæringslova § 2-8, der det er fastsett at eleven skal få heile eller delar av opplæringa i eit innføringstilbod, kan fritakast frå vurdering med karakter i heile den perioden han eller ho er i innføringstilbodet. Eleven kan fritakast frå både halvårsvurdering med karakter og standpunktvurdering."

Konsekvenser av fritak for vurdering

Konsekvensene er knyttet opp mot videregående skole. For å få studiekompetanse eller fag -, svennebrev kreves vurdering med karakter i alle fag i videregående skole. Dersom eleven søker om fritak fra vurdering med karakter i ett eller flere fag i grunnskolen, kan det bety at eleven ikke kan gå mot fulle mål i vgs. Det vil da være aktuelt å vurdere grunnkompetanse gjennom en lærekandidatordning.
 
Det er foresatte som velger om det skal søkes om fritak fra vurdering med karakter for eleven. Fritaket kan gjelde karakter både til halvårs- og standpunktvurdering.
Rektor treffer enkeltvedtak på bakgrunn av søknad.