Kommunen er inndelt i seks skolekretser for barneskolene og tre kretser for ungdomsskolene.

Se skolekretsene i kommunens kartløsning

Endring i skolekretser fra 1. januar 2019: To nye områder i Krokstad krets kan velge Stenseth skole. I tillegg blir Åsen skolekrets utvidet med Øvre Bakkefeltet. Kartene nevnt nedenfor er oppdatert med endringene.

Barneskolekretsene:

Nedre Eiker kommune har seks barneskolekretser:

  • Krokstad Merk: Skravert område på dette kartet i Krokstad krets kan velge Stenseth skole
  • Solberg
  • Stenseth
  • Mjøndalen Merk: Skraverte område på dette kartet  kan velge hhv. Åsen og Steinberg skoler.
  • Steinberg
  • Åsen

De enkelte skolene eller etatskontoret for oppvekst og kultur kan kontaktes dersom man er i tvil om hvilken skolekrets husstanden tilhører.

Ungdomsskolekretsene

I Nedre Eiker kommune er det tre ungdomsskolekretser. Alle husstander i en barneskolekrets tilhører samme ungdomsskolekrets etter følgende ordning:

  • Eknes ungdomsskolekrets består av Krokstad og Stenseth barneskolekretser
  • Killingrud ungdomsskolekrets består av Solberg barneskolekrets
  • Veiavangen ungdomsskolekrets består av Mjøndalen, Steinberg og Åsen barneskolekretser.
  • Sagstedbrua ungdomsskole er en skole for elever med spesielle behov. Elevopptaket skjer etter søknad og elever fra hele kommunen kan søke.

Opplæringsloven § 8-1

"Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som de soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Kravet i § 38 første ledd bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidende gjeld ikke. Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til.

Når omsynet til de andre elevane tilseier det, kan ein elev i særlege tilfelle flyttast til ein ann an skole enn den skolen eleven har rett til å gå på etter første leddet. Før det blir gjort vedtak om å flytte ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak, Når det er nødvendig, kan eleven flyttast til ein skole utanfor kommunen, men ikkje slik at eleven må flytte ut av heimen eller at skoleskyssen blir uforsvarleg lang."

Lokal forskrift

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Nedre Eiker kommune angir hvilke områder i kommunen som sokner til de ulike skolene, også definert som skolens opptaksområder eller skolekretser. Når det fattes vedtak om skoleplass, tas det alltid utgangspunkt i den adressen eleven står oppført med i folkeregisteret. For Sagstedbrua skole gjelder egne regler.

Forskriften har til hensikt å sørge for faste, forutsigbare kretsgrenser. Det igjen skal medvirke til å skape trygghet og gode nettverk for både elever og foreldre. Lokal forskrift tar hensyn til at elevene skal få skolegang ved den nærmeste skolen. Det kan imidlertid være topografiske eller trafikkmessige hensyn som tilsier at det er mer hensiktsmessig å gi elever plass ved en annen skole.

Videre skal forskriften bidra til å sikre en forsvarlig kapasitetsutnyttelse ved de ulike skolene for å sikre alle elever tilfredsstillende kvalitet i opplæringen. Av den grunn kan det også være hensyn til kapasitet som gjør at elever tildeles skoleplass ved andre skoler enn den nærmeste.

Den lokale forskriften er vedtatt av kommunestyret.

Vedlikehold av lokal forskrift om kretsgrenser

Det kan av og til være nødvendig å endre på enkelte opptaksområder dersom forventet elevtallsvekst tilsier det. Etat oppvekst og kultur har ansvaret for å foreta nødvendige og regelmessige beregninger av forventet elevtall, både kortsiktig og som langt fremskrevne prognoser, slik at eventuelle kretsgrensejusteringer kan foretas så skånsomt som mulig.