Skolefritidsordningen er et fritidstilbud før og etter skoletid som finnes ved alle barneskolene i kommunen. Tilbud gjelder elever fra 1. til 4. klasse. Barn med spesielle behov kan få tilbud opp til 7. klasse.

I forbindelse med kommunesammenslåingen er det behov for harmonisering på mange områder. Ett av disse er SFO.

I rådmannens innstilling til budsjett ligger det forslag til harmonisering av plasstyper, priser og søskenmoderasjon. Moderasjonsordninger er ikke foreslått harmonisert. Det innebærer at de ordningene som gjaldt for de tidligere kommunene videreføres for disse, dette SFO – året.

Etter behandling av budsjettet i kommunestyret 10. desember, er følgende plasstyper og priser vedtatt.

Plasstyper og priser f.o.m. 01.01.2020

PLASSTYPESATSER FRA 1.1.2020*SATSER KOSTPRIS*
5 dager per uke (100%) kr 3 338 kr 155
4 dager per uke (80%) kr 2 670 kr 125
3 dager per uke (60%) kr 2 002 kr 95
2 dager per uke (40%) kr 1 335 kr 65
Ettermiddagsplass hel uke kr 2 003 kr 155
Formiddagsplass hel uke kr 1 335 kr 0
Kjøp av enkeltdager kr 239 kr 0

*Satsene gjelder per måned

Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 50% fra og med barn nr. 3

For deg i Nedre Eiker innebærer dette:

  • Ny kommune vil ha de samme plasstypene som i tidligere Nedre Eiker kommune.
  • Kun noen justeringer på pris.
  • Ingen nye moderasjonsordninger.

Dette blir ulikt våren 2020:

Moderasjonsordninger vil ikke bli harmonisert før august 2020. Det vil si at Svelvik, Nedre Eiker og Drammen viderefører moderasjonsordningene de har i eksisterende kommuner frem til 31.juli 2020.

De eksisterende vedtektene fra de tidligere kommunene videreføres frem til sommeren.

Du behøver IKKE søke om ny plass. Du vil motta brev med informasjon om hvilke endringer som er vedtatt. Skulle disse endringene bety at du ønsker å endre plasstype, vil du finne informasjon om hvordan du kan gjøre dette på Nedre Eiker kommunes nettsider ca. 13 desember.

For å kunne delta på SFO er det nødvendig å søke, og det er mulig å søke på flere typer plasser. Dessverre kan det i noen tilfeller være begrenset med plasser i skolefritidsordningen. Da vil de yngste barna få første prioritet, sammen med barn med spesielle behov. Barn som har plass, skal ikke søke.

Det er foreldrebetaling i skolefritidsordningen. Kommunestyret vedtar hvert år hvilke satser som gjelder.

Spørsmål om skolefritidsordningen rettes til den enkelte skole.

Du søker om plass via kommunens oppvekstportal. Søknadsfristen er 1. mars.

Plasstyper og priser f.o.m. 01.01.2019

Plass Per måned inkl. mat
2 dager pr. uke = 40 % 1 420
Formiddagsplass hel uke 1 420
3 dager pr. uke = 60 % 2 120
4 dager pr. uke = 80 % 2 840
Ettermiddag hel uke 2 840
5 dager pr. uke = 100 % 3 210
Dagsats kr 175,- 20 % søskenmoderasjon for barn i SFO

Åpningstid

Fra klokken 07.00 til 17.00. For SFO i sommerferie gjelder egne regler for påmelding og betaling. Informasjon fåes fra den enkelte SFO.

Plassene kan benyttes fra 2. virkedag i august.

Om redusert betaling

Kommunen har følgende regler for redusert betaling:

  1. 20 % moderasjon for barn nr. 2 eller flere.
  2. Brukere av SFO der foresattes samlede bruttoinntekt er under 3 G, kan det etter søknad innvilges plass med redusert oppholdsbetaling.

Betaling

Kommunestyret fastsetter betalingssatser for SFO. Det betales for 11 måneder pr. år (juli er betalingsfri). Barn som har gått i ordningen fra før betaler fra 1. august. Nye barn betaler fra begynnerdato.

Manglende betaling utover 2 måneder etter overgått betalingsfrist, vil føre til oppsigelse av plassen. Etter 3 oppsigelsesvarsler per år, mister familien/barnet den gjeldende plassen, og det utestående beløpet må betales før ny plass kan tildeles. Utestående beløp må betales (ev. skriftlig betalingsordning må inngås) før familien, dvs. det barnet som har hatt plassen eller nytt barn i familien, kan få tildelt ny plass.

Oppsigelse eller endring

Ved oppsigelse av plass eller endring av plasstype gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned fra dato til dato. Du kan endre og si opp plass på SFO på via kommunens oppvekstportal.