Ved Åsen skole har vi to store satsningsområder som vi jobber med i utviklingsarbeidet vårt. Det er "Vurdering for læring" og PALS.

Vurdering for læring 

Nedre Eiker kommune har fra 2013 hatt vurdering som satsingsområde for alle skolene i kommunen. Prosjektet vil vare frem til 2016.

Hovedmålsettingen er økt læringsutbytte for elevene. Dette håper vi å oppnå ved at:

  1. Skolene skal ha en felles kultur for vurdering
  2. Opplæringen skal ha god sammenheng mellom kompetansemål og læringsmål. Vurderingsarbeidet må få konsekvelser for opplæringen
  3. Elevene vet hva som er forventet av dem, får relevante faglige tilbakemeldinger, er involvert i vurdering av egen arbeid og utvikling, og setter egne læringsmål.
  4. Skolene er lærende skoler med tydelig pedagogisk ledelse.
  5. Foresatte opplever god innsikt i elevens læring, og er engasjert og delaktig i elevens læringsutvikling.

PALS 

PALS står for Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling. Hensikten med å innføre PALS, er å utvikle en positiv skolekultur som styrker elevenes skolefaglige og sosiale kompetanse. Det er først og fremst et forebyggende program som skal avhjelpe problematferd i skolens læringsmiljø gjennom proaktive tilnærminger.

 Åsen skole er ferdig med opplæringen i modul 1. Det vil si at vi har fokusert på følgende:

  1. Tydelig definert ønsket adferd på ulike arenaer
  2. Innlæringsøkter av den ønskede aderden
  3. Positivt elevsyn/gode beskjeder
  4. Brakort og gode belønningssystemer
  5. Dataregistrering og analyse av uønsket adferd

Skolen er nå inne i modul 2 i opplæringsprogrammet. I denne modulen jobber vi med mer målrettede tiltak for elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av de forebyggende tiltakene. Detter er tiltak som SNAP(stop now and plan)-gruppe, problemløsningsmodell, funksjonell atferdsstøtteplan og sjekk inn- sjekk ut.

Åsen skole har gjennom flere år med utviklingsarbeide innenfor området "Vurdering for læring" utarbeidet en egen "Åsenmodell" som vi har valgt å kalle PUFF. Dette er en forkortelse som står for "Planmessig Utvikling av Fagkompetanse og grunnleggende Ferdigheter" og skal gjennomsyre det pedagodiske arbeidet som foregår på skolen. Hovedelementene i modellen er vurdering, kompetansemål, grunnleggende ferdigheter, helhetlig tilpasset opplæring og klasseledelse.

Vurdering              

Våre vurderingsprosesser har vi delt inn i tre hovedområder:
Vurdering av læring:
Vurdering av det som er lært og tilbakemeldinger til eleven om mestring.
Vurdering for læring:
Differensiere, tilpasse, påpeke mestring, veilede og gi framovermeldinger underveis i læringsarbeidet
Vurdering som læring:
Utvikle elevens evne til egenvurdering ved å la de forholde seg til mål og kriterier, sette egne mål og overvåke egen læring.

Kompetansemål    Kompetansemålene fra K-06 er brutt ned til læringsmål og satt inn i skolens periodeplaner der en periode tilsvarer en måned. Ved periodeplanlegging gjøres prioriteringer på fokusområder ut fra kunnskap om elevenes nivå. Læringsmålene formuleres og presenteres slik at de tilpasses elevenes alder og forutsetninger.

Grunnleggende Ferdigheter           

De grunnleggende ferdighetene; lese, skrive, regne, muntlig og digital, er avgjørende redskaper for læring i alle fag. Samtidig er de en forutsetning for at elevene skal kunne vise sin kompetanse.
Åsen skole har utarbeidet stiger for grunnleggende ferdigheter som er satt inn i skolens periodeplaner. Formålet med stigene er å ha et verktøy for vurdering. Elevene møter overordna og faguavhengig mål som kan jobbes med over tid. Stigene skaper likhet i forventninger og framovermeldinger til elevene, og de vil alltid ha noe å strekke seg etter.

Tilpasset opplæring           

Målet med helhetlig tilpasset opplæring er å skape inkluderende miljø der alle opplever mestring og læringsutvikling. Det skal sørges for faglig differensiering gjennom oppgaver der organisering, metode, innhold og/eller presentasjon gir rom for å løse oppgaven på ulike nivå. Lekser skal være nivåtilpasset repetisjon og trening for automatisering, mens nytt og vanskelig stoff skal presenteres og trenes på skolen.

Klasseledelse        

I klasseledelse står bruk av PALS (Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling) sentralt der viktige punkter i god klasseledelse er å forvente og lære positiv atferd, vise ansvar, omsorg og respekt, samt gi tydelige, milde og forutsigbare konsekvenser.
Det er utarbeidet faste rutiner ved oppstart og avslutning av undervisningstimer for å skape gode relasjoner, tydelig struktur, forutsigbarhet og mestring. Det er satt fokus på bruk av ulike undervisningsmetoder og strategier som bl.a stasjonsundervisning, Blooms  taksonomi og De Bonos tenkehatter.