Her finner du informasjon om skolens tiltak for å skape et godt og trygt skolemiljø og forebyggende tiltak mot mobbing. Du finner også kommunens rutiner for å behandle saker etter § 9a (elevenes skolemiljø).

Forebygging av mobbing

Åsen skole er en PALS-skole. Vi jobber etter en tiltaksmodell som fokuserer på positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. I PALS-programmet jobber vi med å forebygge og avhjelpe problematferd i skolens læringsmiljø gjennom proaktive tilnærminger.

Åsen skole har også en egen handlingsplan mot mobbing. Vårt klare mål er at alle elever ved Åsen skole skal oppleve et trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø fritt for mobbing.

Rutiner for avdekking av mobbing

Skolen har prosedyrer som sikrer at det jevnlig blir gjennomført tiltak for å avdekke eventuell mobbing blant elevene. Disse rutinene kan du lese mer om i handlingsplanen mot mobbing.

Rutiner for oppfølging av mobbesaker

Dersom det avdekkes at kontliker, plaging og erting er av en slik karakter at det går under definisjonen mobbing, skal prosedyrene for håndtering av mobbesaker følges. Foresatte, ansatte og elever har alle et ansvar for å varsle hvis man oppdager mobbing. Det er mest naturlig å kontakte skolens ledelse, men man kan også varsle gjennom andre ansatte på skolen, klassekontakter og helsesøster. Ledelsen gjør avtaler om samtaler, møter og videre tiltak.

Dersom en elev eller forelder ber om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkende atferd som mobbing, diskriminering, vold, eller rasisme, skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. (Utdrag av §9a-3)

Åsen skoles handlingsplan mot mobbing