Åsen skole har mange gode tradisjoner og tiltak som er med og fremmer et godt læringsmiljø. På denne siden kan du lese om noen av disse tradisjonene.

Ressurselever

Hver høst kan elevene på 6. og 7. trinn søke på stillinger som ressurselever. Det er stillinger som kulturverter, vaktmesterassistenter, bibliotekassistenter, teknikere og ansvarlige for melk og frukt. Søknaden må leveres skriftlig, og den enkelte søker blir kalt inn til intervju hos rektor. Etter intervjurunden, får noen tilbud om stillingen som de har gjennom skoleåret. I slutten av året, får eleven en liten "lønn" for arbeidet de har utført.

Klasserydden

I samarbeid med skolens renholdere gjennomføres klasserydden. Klasserydden er en del av skolens miljøarbeid og har som mål å få elevene til å vise ansvar for egne arbeidsforhold. Det er strenge kriterier for hva som forventes; orden i gang og klasserom, kildesortering,rydding i klasserom hver fredag, orden i hyller osv. Renholderne deler ut poeng hver dag, og summerer hver uke. I avslutningssamlingen til jul og sommer, deles det ut pris til det trinnet som har samlet flest poeng.Konkurransen er delt opp i 1.-4. trinn og 5.-7. trinn.

Trivselsledere

Skolen er med på Trivselslederprogrammet til Kjetil og Kjartan som har som mål å:

  1. fremme økt og mer variert lek i storefriminuttene
  2. legge til rette for at elever skal kunne knytte gode vennskapsrelasjoner
  3. redusere konflikter blant elever
  4. fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt

Det holdes nominasjonsvalg av trivselsledere to ganger i året. Trivelslederne får opplæring i leker og aktiviteter som de har ansvar for å gjennomføre i storefriminuttene.

Aktiviteter

Gjennom skoleåret blir skolehverdagen krydret med ulike aktiviteter. Det settes av hele dager der elevene ut av klasserommet og være fysisk aktive. Aktiviteter som er tradisjoner på Åsen og inne på årshjulet er:

  • Oppstartsuker med skogdag på trinnet.
  • Skolejoggen i forbindelse med innsamlingsaksjonen.
  • Vintergleder med en skidag og en skøytedag.
  • Sommersprell med friidrettsdag, fotballturneringsdag, turdag og aktivitetsdag med ulike valg.

Julefeiring

Det er tradisjon på Åsen at i desember har trinnene valgfrie adventskalendere, 1.klasse går luciatog, 3.trinn holder julegudstjeneste i gymsalen sammen med presten og organisten samt at vi setter av en hel dag med aldersblandet juleverksted.

Avslutninger

Skoleavslutninger avholdes i slutten av hvert semester på hvert trinn. Foreldrekontakter og kontaktlærere samarbeider om arrangementet. FAU står ansvarlig for 7.trinnsavsluningen. Det er tradisjon på Åsen skole at 7.trinnselevene holder en stor forestilling i juni.