Skolen skal arbeide systematisk og planmessig for å sikre at rådgivningstilbudet blir tilfredsstillende. Hver elev har rett til to ulike former for rådgivning, sosialpedagogisk rådgivning og utdannings- og yrkesrådgivning.

Sosialpedagogisk rådgivning og utdannings- og yrkesrådgivning.

 

Det innebærer at de skal få informasjon, veiledning, oppfølging og eventuelt hjelp på begge disse områdene.Rådgivningen kan være både individuell og gruppevis. På Eknes organiseres dette arbeidet på følgende måte:

Kontaktlærere vil gjennom elev- og foreldresamtaler ivareta disse interessene. I tillegg har Eknes disse tjenestene:

 • Sosialpedagogisk rådgiver er Bente ChristoffersenHun samarbeider med skolens personale og er koordinator og bindeledd til instanser utenfor skolen. Sosialpedagogisk rådgivning er knyttet til sosiale spørsmål, og  da særlig de som kan betydning for elevens fungering på skolen.
 • Utdannings- og yrkesrådgiver Trine Lise Ramsrud.  Hun er koordinator for faget utdanningsvalg og bindeledd mellom eknes, arbeidsliv og videregående skole. Utdannings- og yrkesrådgivningen skal bevisstgjøre og støtte eleven i valg av utdanning og yrke.

 8. trinn: Begge rådgiverne presenterer seg og informerer elevene om tjenesten.

 • Sosialpedagogisk rådgivning: individuell samtale med vekt på trivsel og det å finne seg til rette på skolen.
 • Utdannings- og yrkesrådgivning: Presentasjon, hensikt og formål med faget utdanningsvalg.

9. trinn:

  • Sosialpedagogisk rådgivning: Oppfølging og veiledning etter behov.
  • Utdannings- og yrkesrådgivning: Gruppeveiledning i forhold framtidige utdannings- og yrkesvalg.

10. trinn:

  • Sosialpedagogisk rådgivning: Oppfølging og veiledning etter behov.
  • Utdannings- og yrkesrådgivning: Individuell veiledningssamtale i forhold til innsøking til videregående skole, foreldrekurs og informasjonsmøte for elever og foresatte med representanter fra  de videregående skolene.

Ungdomshelsetjenesten ved Eknes ungdomsskole

Vår helsesøster heter Sølvi Fossberg-Werner  og har kontortid på Eknes på mandag, tirsdag, onsdag etter 12 og torsdag. Hun vil først og fremst arbeide forebyggende og helsefremmende og bidra med råd og veiledning ved fysiske og psykiske helseproblemer.

 • 8. trinn: Gruppe- og individuelle samtaler for å kartlegge elevens psykiske og fysiske helse, trivsel, mat- og søvnvaner. Veiing og måling blir foretatt individuelt  i hht. nasjonale og faglige retningslinjer).
 • 9. trinn: Helseopplysning i grupper innen temaene samliv, seksualitet, seksuelt overførbare sykdommer og prevensjon. Det gis gruppetilbud til elever som bor i to hjem. Klassene besøker også Helsestasjon for ungdom i Mjøndalen.
 • 10. trinn: Påfylling av poliovaksine.
 • På alle trinn: Individuell oppfølging av elever med spesielle behov. Det tilbys gruppesamtaler med tema vennskap, selvtillit og egne grenser, kropp, mobbing, seksualitet og rus. Målet er å få til endring på en negativ gruppeutvikling i teamet/vennegjengen.
 • Hun kan delta på foreldremøterog utviklingssamtaler. Foreldreveiledning tilbys ved behov.