Her finner du informasjon om skolens tiltak for skape et trygt og godt skolemiljø og forebyggende tiltak mot mobbing. Du finner også kommunens rutiner for å behandle saker etter § 9a (elevenes skolemiljø).

Tiltak og planer for å motvirke mobbing på Eknes ungdomsskole

  • Elevene er organisert i team på 45-60 elever. På den måten blir elevene kjent med flere voksne som alle har det samme ansvar for at elevene skal få en trygg skolegang.
  • Det gjennomføres ofte tiltak som skal fremme trivsel. Blant annet aldersblandete opplegg både ute- og innendørs.
  • Vi har en helhetlig tanke om hvordan vi skal jobbe for å motvirke mobbing på Eknes ungdomsskole. Nedre Eiker er en MOT-kommune. Det vil si at vi legger vekt på at elevene skal utvikle seg slik å ta egne valg. De skal våge å si nei og våge å glede. Les mer om MOT .
  • Elevenes verneombud er rektor Anne Margrete Horsrud.   Direktetelefon: 32 23 62 03. Vi ønsker heller en telefon for mye enn en for lite.

Ekens ungdomsskoles handlingplan mot mobbing

Gjensidige forventninger skole-hjem.

Opplæringslovens § 9a-1

”Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skoler har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og næring.”

  • Ut fra dette kan vi slutte at skolens har plikt til å sørge for at elevene har et godt skolemiljø.
  • Skolen skal sikre at hver elev har det bra.
  • Skolen skal gripe inn hvis noe skjer.
  • Elevens opplevelse av det psykososiale miljøet avgjør om det er godt nok.
  • Skolen skal ta elever og foresatte med på råd.
  • Foresatte har rett til å be om tiltak og rett til å klage på tiltaket.