Her finner du informasjon om skolens tiltak for å skape et trygt og godt skolemiljø. Det gjelder også forebyggende tiltak mot mobbing. Kommunens rutiner for å behandle saker etter §9a ligger her. §9a omhandler elevens skolemiljø.

Tiltak og planer for å motvirke mobbing på Killingrud ungdomsskole

  • Hvert trinn har sin base med klasserom og grupperom.
  • Vi gjennomfører trivselsfremmende tiltak både inne og ute i løpet av skoleåret.
  • Vi har en helhetlig tanke om hvordan vi skal jobbe for å motvirke mobbing på Killingrud ungdomsskole. Nedre Eiker er i utgangspunktet et MOT-kommune. Det vil si at vi legger vekt på at elevene skal utvikle seg slik å ta egne valg. De skal våge å si nei og våge å glede. Les mer om MOT.
  • PALS er et verktøy som er skoleomfattende innsatsmodell. Det legges vekt på at hele personelle ved skolen skal være med. PALS handler om å se det positve eleven gjør og gi eleven anerkjennelse for dette. Målet er at alle elever skal oppleve å bli møtt positivt og få oppmuntring. Det skal også være forutsigbare reaksjoner på negativ atferd.

Killingrud ungdomsskoles handlingsplan mot mobbing.

Kontaktinformasjon

Grethe Bøe Hauger, rektor

Telefon: 32 23 66 00
Mobil: 47 75 74 76