Her finner du oversikt over råd og utvalg ved skolen

Representanter råd ogutvalg.

Det velges nye representanter til ulike råd og utvalg for skoleåret 2019 / 2020 i løpet av høsten.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU)

Samarbeidsutvalget eller SU er skolens øverste organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Skolemiljøutvalget eller SMU har som mål å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal tilsammen ha flertall i SMU.

Elevrådet

Et elevråd er et felles demokratisk organ valgt av elevene for elevene på skolen. Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas.