Her finner du informasjon om skolens tiltak for skape et trygt og godt skolemiljø og forebyggende tiltak mot mobbing. Du finner også kommunens rutiner for å behandle saker etter § 9a, elevenes skolemiljø.

Vi jobber for å skape et godt læringsmiljø

Skolens ledelse og lærere har hovedansvaret, men sosialfaglig medarbeider er en viktig fagperson i det systemrettede og individrettede arbeidet ved skolen vår. Hovedformålet for alle som arbeider med elevene er å bidra til at elevene får en så positiv hverdag som mulig. Krokstad skoles sosialfaglige medarbeider er barnevernfaglig utdannet. Hun arbeider i nært samarbeid med ledelsen om prioriteringer av de læringsmiljørettede tiltakene. Lærerne skal ha sitt hovedfokus på undervisning, men mye tid kan gå med til enkeltelever for å skape sosiale gode relasjoner som gir rom for læring. Pga. større og mindre adferdsproblemer, psykiske plager og ulike personlige utfordringer blant elevene, er det av avgjørende betydning at lærerne får bistand av fagperson som har spesiell kompetanse innenfor disse områdene.

Sosialfaglig medarbeider

Sosialfaglig medarbeiders oppgaver ved skolen vår er i hovedsak:

  • Observasjon og kartlegging av elevsamspill i skoletimer og friminutt.
  • Klassemiljøarbeid i klasser og grupper.
  • Individuelle samtaler med enkeltelever. Relasjonsbygging og øving på sosiale ferdigheter i aktivitetsgrupper. Det legges vekt på frivillighet og tillit. Samarbeid med foresatte i forkant er en forutsetning.
  • Foreldresamarbeid.
  • Ha oversikt over tjenestetilbudene for barn og familier i Nedre Eiker og komme med eventuelle anbefalinger til foresatte.

Krokstad skole har et stabilt og godt faglig skolert personale

Vi tror at dette i seg selv er med å bidra til trygghet hos elevene og deres foresatte. Tryggheten påvirker læringsmiljøet positivt. Teamene våre samarbeider ukentlig trinnvis både om det skole- og sosialfaglige  i nært samarbeid med ledelsen.

Skole-hjem samarbeidet

Skole-hjem samarbeidet er av største betydning for utvikling av et godt læringsmiljø. Klassestyrerne og faglærerne har det næreste og hyppigste samarbeidet. Lærerne er gjennom skoleåret pålagt 2 elevsamtaler, 2 utviklingssamtaler med foresatte og 2 foreldremøter. Utover disse foregår det ekstra telefonsamtaler eller møter med foresatte der dette er av betydning for eleven.

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen, i regi av Utdanningsdirektoratet som Nedre Eiker kommune pålegger skolene å gjennomføre på 5. – 7. trinn, inngår i en årlig analyse av skolemiljøet på mellomtrinnet. Ledelsen, sosialfaglig medarbeider, involverte lærere, elevråd og SMU  (skolens miljøutvalg) blir enige om 1 – 3 arbeidsmål for forbedring av skolemiljøet etter resultatene av undersøkelsene foreligger.

PALS – arbeidet

PALS – arbeidet hvor lærerne systematisk og praktisk arbeider med øving innenfor områdene ansvar, omsorg og respekt på skolens ulike arenaer bidrar også til et bedre læringsmiljø med større trygghet og trivsel.

Handlingsplan mot mobbing

Krokstad skoles handlingsplan mot mobbing følges opp av personalet og er en plan som revideres årlig. Ta kontakt med skolen om du ønsker planen.

Ved spørsmål som angår skolemiljøet ved Krokstad kontakt:

Rektor:     telf.: 32238450

Sos. fag.:    telf.: 32238470

U.inspek.:    telf.: 97577660