Leseopplæring (SOL)

Gjennom kompetansehevingsprogrammet og observasjonsverktøyet SOL, systematisk observsjon av lesing, kan lærerne vise at de:

  • har kompetanse om lesing
  • kan bruke denne kunnskapen i forhold til elevene
  • har et system for å vise hvor elevene er i leseutviklingen
  • kan hjelpe flere elever til å lykkes i sin skolegang

Opplæring i sosiale ferdigheter (PALS)

PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever.

Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ adferd.

Vurdering av kunnskap og ferdigheter (Vurdering for læring)

Vi jobber med dette på 2. året. Dette skoleåret skal vi bli gode på: Begreper, god klasseledelse og godt læringsmiljø, se sammenheng mellom kompetansemål og læringsmål, gi klare forventninger og gode faglige tilbakemeldinger. På elevnivå skal elevene jobbe med å vurdere egen læring og kunne sette enkle mål for seg selv.