SOL – Systematisk observasjon av lesing

Nedre Eiker Kommune startet i 2008 en kommunal skolesatsing på å utvikle lesekompetanse hos elevene. Mange elever strever med å bli funksjonelle lesere. Gjennom dette kompetansehevingsprogrammet og observasjonsverktøyet SOL skal lærerne få enda bedre i kompetanse om lesing, bruke denne kompetansen på elevene, ha et system for å kunne vite hvor elevene er i sin leseutvikling og dermed hjelpe flere elever til å lykkes med sin skolegang.

LP modellen (læringsmiljø og pedagogisk analyse)

De siste årene har vi jobbet med LP-modellen, og den videreføres. Modellen setter fokus på læringsmiljø og atferd i skolen.

Vurdering for læring

Skolen vurderer elevene i tråd med lover og forskrifter. Dette vil dere som foreldre få mer informasjon om gjennom kontaktlærerne eller ved å kontakte skolens ledelse.

Matematikksatsing

For å bedre elevenes kompetanse i matematikk startet skolen i 2011 et prosjekt hvor innlæringskurven i faget ble økt vesentlig. Årets 6. klassinger er skolens piloter i dette prosjektet, og de arbeider våren 2015 med lærebøker for 8. trinn. De skal arbeide etter kompetansemålene for barnetrinnet, men bruke oppgaver med økt vanskegrad. Vi mener at elevene er i stand til å ta inn mer grunnleggende lærdom på kortere tid, men likevel på en kvalitativ måte slik at de får mer solid basis for videre skolegang. Fra høsten 2015 vil alle elevene på skolen jobbe etter samme prinsipp. Skolens resultater på nasjonal prøve har bedret seg vesentlig ved innføringen av denne arbeidsmåten.