Skolene i Nedre Eiker har felles reglement for orden og atferd, konsekvenser ved brudd på reglementet og vurderingskriterier. Den enkelte skole kan legge inn egne regler ut fra lokale forhold innenfor områder som f.eks. aktiviteter i friminuttene, grenser.

Felles reglement for skolene i Nedre Eiker

Spesielt for Solberg skole

Sykkel

Sykkelen skal stå parkert ved sykkelstativet i skoletida. Alle som sykler skal bruke hjelm. 
I tidsrommet 07.45-14.15 er det ikke tillatt med sykkel/sparkesykkel eller lignende i skolegården.

Sparkesykkel

Vi anbefaler ikke bruk av sparkesykkel før 3. trinn. Sparkesykkelen skal stå parkert ved sykkelstativene i skoletida. Vi oppfordrer til å bruke hjelm. I tidsrommet 07.45-14.15 er det ikke tillatt med sykkel/sparkesykkel eller lignende i skolegården.

Kryssing av vei

Vær forsiktig i gangfeltet/lyskryss.
Syklene skal trilles over veien.

Friminuttet

1. Du skal ta hensyn og holde på med positive aktiviteter. Lek og aktiviteter som kan skade deg selv eller andre er ikke tillatt. Det samme gjelder aktiviteter som kan ødelegge trær, planter og lekeutstyr.
Derfor er det ikke tillatt å bruke leker eller utstyr som ikke egner seg i et område med mange barn.

Eksempler på dette er:
->  Skateboard
->  Rulleskøyter
->  Snowracer

2. Dersom noe går galt skal du ta kontakt med en av de voksne med gul vest. De voksne skal passe på at alle har det bra. Hvis du blir snakket til av en voksen må du respektere dette.

3. Det er ikke lov å forlate skolens område i skoletida. Lærer kan gi spesiell tillatelse.

Spesielt for vinteren

Snøballkasting kan medføre farlige skader og er kun tillatt på anvist område.

Rullesko

Det er ikke lov å bruke rullesko inne i skolebygningen. I tidsrommet 07.45-14.15 er det ikke tillatt med rullesko i skolegården.

Bortvisning

Elever på 1.-7. trinn kan vises bort fra opplæringen for enkelttimer eller resten av dagen. Foresatte til elever på 1.-7. årstrinn skal varsles før eleven bortvises for resten av dagen og vil da ha ansvaret for eleven.

Elever kan ved svært alvorlige brudd på ordensreglementet under aktiviteter bortvises fra aktiviteten, f.eks. skoleturer.

Bortvisning fra opplæringen krever at det fattes enkeltvedtak etter forvaltningslovens §2. Det er rektor som fatter enkeltvedtaket.

Rektor kan gi lærerne delegert myndighet til å bortvise en elev fra egen undervisning i en opplæringsøkt avgrenset oppover til to timer. En slik delegering krever at det er klare retningslinjer og felles forståelse for når bortvisning kan skje, tydelige rutiner for bortvisningen og definering av ansvar.

En opplæringsøkt omfatter undervisning med samme lærer/lærere innenfor samme undervisningsområde. Eleven vil befinne seg på skolens område og være skolens ansvar. Det vurderes ut fra bl.a. elevens oppførsel og alder om det er nødvendig med tilsyn i denne perioden. Bortvisning fra undervisning krever ikke at det fattes enkeltvedtak.