IKT - Digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig, for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.

Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid, både i og på tvers av faglige emner. Dette gir muligheter for nye læringsstrategier, men stiller også økte krav til dømmekraft.

Realfag

"Tett på realfag" er regjeringens strategi for økt kompetanse i realfag, og den gjelder fra 2015 til 2019. Strategien skal mobilisere, bevisstgjøre og forplikte dem som er tettest på barn og unge, og som har de beste mulighetene til å bidra til at barn og unge lærer og utforsker realfag med motivasjon og glede. Nedre Eiker kommune er fra høsten 2017 en Realfagskommune. Solberg skole skal fra høsten 2017 ha fokus på realfag. I skolen skal elevene møte et realfaglig innhold som betyr noe for livene deres her og nå, og som gir relevant kompetanse for videre skolegang. Elevene skal få være utforskere i sin egen hverdag og erfare nytten av å bruke fagkunnskap og teknologi til å løse problemer og oppleve gleden ved å finne svar.

PALS

PALS er et skoleomfattende tiltak med mål om å fremme sosiale og skolefaglige ferdigheter, samt å forebygge og redusere problematferd blant alle grunnskolens elever. Alle elever og ansatte på skolen involveres i å bygge et trygt læringsmiljø.

VfL

Solberg skole er, som en del av Nedre Eiker kommune, med i den nasjonale satsingen i Vurdering for Læring.
Vurdering for Læring handler om at lærere og elever bruker vurdering som redskap til å justere opplæringen underveis.
Lærere kan bruke vurdering i arbeidet med å tilpasse opplæringen. Elever kan bruke informasjon om egen læring til å få innsikt i hvor de er og hvor de skal i sin læringsprosess.