Her finner du informasjon om skolens tiltak for å skape et trygt og godt skolemiljø og forebyggende tiltak mot mobbing. Du finner også kommunens rutiner for å behandle saker etter § 9a (elevenes skolemiljø).

Solberg skole jobber etter PALS-modellen. Det står for Positiv Adferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling. Lærerne fokuserer på det positive eleven gjør. Vi tar barna i å gjøre noe godt og ignorerer negativ adferd.

Vi har sosialfaglig medarbeider og to helsesøstre som alle har fokus på elevenes skolemiljø og hjelper elevene med utfordringer i forhold til skolemiljø.
Det jobbes aktivt med å bygge et godt og trygt skolemiljø helt fra første klasse. Vi har fokus på aktiviteter i klassene som skal hjelpe elever å bli kjent og trygge på hverandre. Vi har også gjentatte ganger i løpet av et skoleår fokus på temaer som vennskap og nettvett. Dette er viktig. Det er også viktig at foresatte involverer seg i elevenes hverdag og følger med på det sosiale livet, både på nettet og i virkeligheten.

Solberg Skole er med i TL-programmet og elever fra 4. til 7. trinn er trivselsledere ute i friminuttene. Oppgaven til trivselslederne er å sette i gang aktiviteter, slik at alle skal ha noen å være sammen med i friminuttene.

På Solberg skole kartlegges elevenes trivsel med elevundersøkelsen (5. – 7. trinn) hvert år. I tillegg til dette gjennomfører lærerne undersøkelsen «Klassetrivsel» ved behov. Lærerne gjennomfører også elevsamtaler og har en tett dialog med de foresatte.

Nedre Eiker kommune har utarbeidet en rutinebeskrivelse (se til høyre) for hvordan man skal ivareta elevenes rett til et godt og trygt skolemiljø. Her ansvarliggjøres alle ansatte på skolen i dette viktige arbeidet. Det er viktig at også foreldrene følger med og melder ifra til kontaktlærer dersom man tenker at eleven ikke har det godt og trygt på skolen.