Her finner du oversikt over råd og utvalg og medlemmene i disse. Skole-hjem samarbeid er viktig og gir: Bedre trivsel, mindre fravær, færre atferdsproblemer, gode relasjoner, mer positiv holdning til skolen, bedre arbeidsinnsats/arbeidsvaner, bedre læringsutbytte og bedre resultater.

Representanter til råd og utvalg skoleåret 2018 - 2019

FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Oppgaver for FAU:

 • Jobbe for et godt skolemiljø
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
 • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
 • Arrangere samlinger for foreldre og lærere
 • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Leder

Bent Inge Høiås

Nestleder

Trine Lise Haagensen

Sekretær

Tina Devlin

Styrerepresentanter

Linda Nedberg.

 

Hilde Bjørndalen Sørum

 

Tone Nikolaisen

SU/SMU

Samarbeidsutvalget(SU) og Skolemiljøutvalget(SMU)

Samarbeidsutvalget eller SU er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Det kan for eksempel være forslag til budsjett og skolens bruk av ressurser, virksomhets- og utviklingsplaner for skolen, samarbeid hjem-skole, skolevurdering, skoleanleggene(ombygging og vedlikehold), skolens informasjonsvirksomhet, skolebiblioteket, fritidsaktiviteter, skoleskyss, trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres, antimobbearbeid og ordensreglementet.

Skolemiljøutvalget har som mål å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.

Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.

Elevråd/BUK

Et elevråd er et felles demokratisk organ valgt av elevene for elevene på skolen. Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas.

Oppgaver for Elevråd:

 • Legge frem saker som er tatt opp i klasseråd
 • Gi tilbakemelding til klassene på saker som er tatt opp i elevrådet
 • Behandle saker oversendt fra skolens personale
 • Hente inn forslag fra klassene til BUK-saker
 • Prioritere skolens ønsker for hva som skal fremmes som BUK-saker. 

FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreldrene er viktige for sitt barns læring og trivsel på skolen. Et godt samarbeid mellom foreldre og skolen er en forutsetning for et godt læringsmiljø.

FUG gir råd og veiledning til foreldre og skolemyndigheter om hjem-skole-saker.

På hjemmesiden finnes mange viktige tema og materiell - bl. a. Foreldreplakaten:

Kjære forelder
"Du er ditt barns første og viktigste lærer!
Er du engasjert, gjør barnet ditt det bedre på skolen.
Ditt engasjement er like viktig på ungdomsskolen som i barneskolen.
Diskuterer du med barnet, stimulerer du hennes/hans tanker og utvikling.
Det er viktig at du er med og vurderer barnets arbeid.
Når du bryr deg, blir barnet mer motivert og trives bedre på skolen.
Din tro på egen rolle og mulighet til å påvirke er viktig for barnet ditt.
Har du et godt forhold til skolen, påvirker det barnets resultater.
At du kjenner de andre foreldrene, fører til bedre samarbeid og oppfølging.
Foreldre er en viktig ressurs for barnas skolegang!"
Hilsen Foreldreutvalget for grunnopplæringen