På Stenseth skole skal det være godt å lære - og godt å være. Elevene skal trives, og de skal være trygge på skolen og på skoleveien. Her finner du informasjon om skolens tiltak for å skape et trygt og godt skolemiljø og forebyggende tiltak mot mobbing. Du finner også kommunens rutiner for å behandle saker etter § 9a (elevens skolemiljø).

På Stenseth skole er vi opptatt av at elevene skal ha noen å være sammen med i friminuttene, og vi har trivselsledere som arrangerer aktiviteter i friminuttene for alle elevene på skolen. Vi har god voksentetthet ute, og denne økes ved behov. Vi setter fokus på trivsel og trygghet, og vi vektlegger det å ha en god relasjon til elevene.

På skolen vår har vi laget en brosjyre som forteller hvordan vi jobber for at elevene skal ha det bra. I samme brosjyre informerer vi om hva foresatte skal gjøre dersom barnet ikke trives. Denne deles ut ved skolestart hvert år, og den gis til nye elever som starter ved skolen vår.

Et godt samarbeid med foreldre og foresatte er av stor betydning for at vi skal lykkes i arbeidet med å skape et godt elevmiljø.
Vi ber dere ta kontakt dersom deres eget barn mistrives eller blir mobbet.
Vi ber dere også ta kontakt dersom dere vet at andre barn blir mobbet.
Skolen vil strekke seg langt for å få til et møte med dere i løpet av meget kort tid.
Ta kontakt med kontaktlærer eller skolens ledelse.