Her kan du lese relevante planer, forskrifter, normer og retningslinjer for vann og avløp

Avtalevilkår - Vann og avløp

Felles hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen 2010-2021

Forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avsløpsvann

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avsløpsnett

Forskrift (lokal) for vann- og avløpsgebyr

Forskrift (lokal) for vann- og avløpsgebyr - Kommentardel

Forurensningsforskriften - Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter o.l.

Hovedplan vannmiljø og avløp

Hovedplan vannmiljø og avløp, Kommunestyrebehandling

Norsk vann- og avløps (VA) norm

Retningslinjer for slukkevann