Tømming av septiktanker (slamavskillere), tette tanker og minirenseanlegg.

I hht. forurensningsloven § 26 har kommunen det overordnede ansvaret for at tankene blir tømt.

Tilkoblet kommunalt avløpsnett

Hvis du er direkte tilkoblet kommunalt avsløpsledning, eller eventuelt har tilkobling til kommunalt avløp via septiktank, er det kommunen som har ansvar for tømmingen av tanken.

Tømmeintervallet for de fleste tanker er i utgangspunktet to år. Dersom det er behov for hyppigere tømming tar du kontakt med kommunens renseanlegg. Tømming belastes med gebyr i henhold til kommunens vedtatte vann- og avløpsgebyrer.

Er eiendommen tilkoblet det kommunale avløpsnettet via septiktank/slamavskiller, betyr dette at det skal betales vanlig avsløpsgebyr i tillegg til tømmegebyret. I slike tilfeller er samavskilleren unødvendig og skal på sikt utkobles. Kommunen vil gi pålegg om dette i hht. forurensningslovens § 26 hvis ikke eier gjør dette på eget initiativ.

Ikke tilkoblet kommunalt avløpsnett

I vår kommune er det mange boliger som ikke er tilkoblet kommualt kloakknett og hvor septiktank/slamavskiller fortsatt er nødvendig, for eksempel på steder hvor det ikke er opparbeidet kommunalt avløp, eller i områder hvor ledningsnettet ikke har tilstrekkelig kapasitet. For disse eiendommene er det Tilsynskontoret for små avsløpsanlegg som fakturerer og skal kontaktes ved behov for tømming.

Tilsynskontoret for små avløpsanlegg

Tilsynskontoret er et samarbeid mellom 10 kommuner (Nedre Eiker, Modum, Øvre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande, Svelvik og Holmestrand) om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Lier kommune er vertskommune og Tilsynskontoret for små avløpsanlegg er derfor plassert i Lier kommune.

Du finner nyttig informasjon om mindre avløpsanlegg på avlop.no.