HC-kort er parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Vilkår for parkeringstillatelse

Tildeling skjer etter en streng vurdering med sikte på å tildele plasser til de med størst behov. Parkeringstillatelse innvilges først og fremst til den som har problemer med å finne parkeringsplass ved bolig eller arbeid og/eller den som ofte er til behandling på sykehus, klinikker og lignende, hvor det er vanskelig å sette fra seg bilen.

Søker må ha store forflytningsvansker (legeerklæring må leveres). Søker må i tillegg ha et særlig behov for parkeringslettelse ved for eksempel bosted, arbeid eller i forbindelse med annen aktivitet som legebesøk, behandling eller lignende.

Søker må oppfylle begge vilkår. Legeerklæringen er kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringslettelse. I selve søknaden må søker få frem opplysninger som tilsier at han/hun har særlig behov for parkeringslettelser.

Hvem kan søke?

Bilfører

Tilbudet om parkeringslettelser er i første rekke beregnet for forflytningshemmede bilførere.

Passasjer

Forflytningshemmet passasjer med særlig behov for parkeringslettelser, kan også innvilges parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Parkeringstillatelse innvilges sjelden til passasjer i kjøretøy, fordi de som selv ikke kjører bil, henvises primært til adgangen til kortest mulig stans for av-/påstigning på strekninger som er regulert med parkeringsforbud. Kortest mulig avstigning vil for eksempel bety den tid det tar å bli ledsaget ut av bilen og til bestemmelsesstedet, før bilen deretter parkeres på ordinær måte.

Parkeringskortet kan brukes:

 • I hele landet.
 • På reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt nr. 552 og nr. 807.8.
 • På offentlige avgiftsparkeringsplasser uten å betale avgift og utover fastsatt lengste parkeringstid. Dette gjelder ikke hvis det også for bevegelseshemmede er fastsatt lengste tillatte parkeringstid.
 • På steder der det er innført boligsoneparkering.
 • I utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter.

NB! Den som får tildelt HC-kort er selv ansvarlig for å påse at kortet er gyldig, både med hensyn til dato (periode) og at skriften på kortet er leselig. Kort som har blitt sterkt solbleket kan byttes i innbyggerkontakten.

Hvor kan parkeringskortet ikke brukes?

 • Parkering kan ikke skje i strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering.
 • Kortet gjelder ikke utover fastsatt parkeringstid på underskilt som reserverer parkering for bestemte trafikantgrupper.
 • Kortet gjelder ikke på private parkeringsplasser/i private parkeringshus. (Se etter spesielle regler på slike steder).
 • Men, husk at skilt nr. 372, parkering forbudt, tillater kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing, uten parkeringstillatelse.
 • Eksempler på skilt hvor parkeringstillatelsen IKKE gir adgang til parkering:
  Stans forbudt Parkering forbudt